Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for dysartri? 

Dysartri kan påvirke evnen til at kommunikere og muligheden for at deltage i samtaler på lige fod med andre. Som følge af dette kan mennesker med dysartri opleve begrænsninger i deres hverdag; både i familielivet, i arbejdsrelationer og øvrige sociale sammenhænge. Mennesker med dysartri har ikke nødvendigvis problemer med at forstå og kan ofte både læse og udtrykke sig på skrift. Dysartri kan vise sig ved:

 • Vanskeligheder med at udtale specifikke talelyde.
 • Generelt sløret og/eller forvrænget udtale.
 • Anstrengt tale, hvor talemusklerne måske udtrættes.
 • Nedsat bevægelighed og/eller koordination af talemusklerne som følge af lammelser.
 • Nedsat følsomhed i mund og svælg.
 • Vanskeligheder med at gøre sig forståelig.
 • Stemmevanskeligheder (læs mere).

I nogle tilfælde optræder dysartri samtidig med afasi (læs mere)

Graden af dysartri og det forventede udbytte af vores undervisning afhænger af flere faktorer. Det afhænger først og fremmest af skadens omfang, altså hvad årsagen til dysartrien er.

 • Hvis man har haft apopleksi (en blodprop eller blødning i hjernen), en hjernetumor eller har fået et traume (f.eks. i forbindelse med en ulykke), vil skadens omfang og placering i hjernen have en indvirkning på graden og typen af dysartri.
 • Hvis man har en progredierende neurologisk lidelse (f.eks. Parkinsons, Multiple Sclerose, MND, o.a.), vil sværhedsgraden af symptomerne og hastigheden af sygdommens progression være afgørende for, hvad der er relevant at tilbyde i forhold til eventuel undervisning og/eller kommunikationshjælpemiddel.

Hvordan foregår en dysartriundervisning? 

Får du bevilliget et forløb hos os*, skal din undervisning i størst muligt omfang afhjælpe eller kompensere for dine talevanskeligheder. Undervisningen vil foregå individuelt eller i mindre grupper, der tilpasses dine behov.

I undervisningen vil du lære om generelle forhold omkring talen og stemmen og om de specielle forhold, som angår netop din talefunktion. Du vil også blive instrueret i forskellige øvelser, som kan afhjælpe eller kompensere for dine talevanskeligheder. Der arbejdes inden for følgende parametre:

 • Vejrtrækning
 • Stemme
 • Resonans
 • Udtale
 • Taletempo
 • Sprogmelodi.

Vi forventer, at du laver øvelser fra gang til gang efter aftale med din konsulent. Øvelserne kan omhandle din vejrtrækning, talemusklernes bevægelighed, stemmefunktionen, kompenserende strategier m.m.

Det kan også være relevant at inddrage dit netværk, både så der bliver støttet op om din hjemmetræning, og så det sikres, at rammerne for, at du kan kommunikere, er optimale.

I de tilfælde, hvor dysartrien nedsætter kommunikationsevnen i væsentlig grad, og hvor undervisningen enten ikke kan stå alene eller måske slet ikke er relevant, vurderes alternative kommunikationsformer, herunder afprøvning af et kommunikationshjælpemiddel.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Evidensbaseret undervisning til mennesker med Parkinsons sygdom

LSVT står for Lee Silverman Voice Treatment og er en stemmetræningsmetode, der er udviklet specielt til parkinsonpatienter. LSVT er en evidensbaseret og veldokumenteret metode til at forbedre især stemmestyrken. Træning af stemmestyrken vil ofte have en positiv afsmittende effekt på øvrige taleforhold og eventuelle synkevanskeligheder. 

Metoden kræver, at man møder stabilt op 4 dage om ugen i 4 uger, og hertil kommer forsamtale, evaluering og opfølgning.

Efter endt forløb er det vigtigt, at du selvtræner ud fra givne anbefalinger med henblik på at vedligeholde effekten af undervisningen og modvirke yderligere progression af symptomer i videst muligt omfang.

Vores talekonsulenter er uddannede og certificerede i LSVT-metoden, som forholder sig både til den underliggende fysiske patologi og selve stemmelidelsen. Indsatsen fokuserer både på at forbedre stemmestyrken og på at overføre effekten til den daglige kommunikation.

Undervisningssituation
Undervisningssituation

Praktiske informationer

Formålet er at få din daglige brug af talen til at fungere uden væsentlige gener, og at du kan kommunikere så godt som muligt ud fra de forudsætninger, du har.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.  

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

Man kan få hjælpemidler ved dysartri, f.eks. et taleprogram, hvor du på en tablet eller lille skrivemaskine skriver de ting, du gerne vil sige. Taleprogrammet siger de skrevne ord højt, og du vil ad denne vej kunne komme til orde, hvis dysartrien forhindrer dig i at kommunikere effektivt verbalt. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

Logo