Spring menu over

Hvad kan vi hjælpe med inden for hjernerystelse? 

Det tager normalt nogle måneder for hjernen at restituere sig efter en hjernerystelse. Langt de fleste, der får en hjernerystelse, bliver raske igen. Nogle oplever dog, at følgerne varer ved. Følgerne kan blandt andet indebære øget mental udtrætning, hovedpine, kognitive vanskeligheder (f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær, problemer med overblik, planlægning og struktur), syns- og hørevanskeligheder samt ændret følelsesliv.

Helhedsorienteret forløb

Hos os kan du få individuelt tilpasset hjælp til de udfordringer, du oplever. Du bliver mødt af en faglig ekspertise, der består af neuropsykologer, hjerneskadekonsulenter, neurooptometrister, optikere, hørekonsulenter og teknologikonsulenter.

Vi har dermed fokus på at skabe et helhedsorienteret forløb, hvor de senfølger du oplever efter din hjernerystelse vil blive afdækket af vores specialister inden for flere områder efter dit behov. 

 Du kan få hjælp til:

  • Afdækning af dine vanskeligheder og faglig vurdering af dine behov.
  • Undervisning i strategier, der kan hjælpe dig med at kompensere for dine vanskeligheder.
  • Rådgivning om f.eks. erhverv og beskæftigelse.
  • Vejledning til pårørende.
  • Afprøvning af kommunikationsteknologiske hjælpemidler og hjælpemidler, der kan støtte struktur, overblik og planlægning.

 

Hvordan foregår undervisningen? 

Vores indsatser er tilpasset din livssituation og de vanskeligheder, du har. Målene for undervisningen sættes altid i samarbejde med dig. Vi tilbyder enten individuel undervisning eller holdundervisning. Vi inddrager også dine pårørende, hvis det er relevant for dig. 

Den individuelle undervisning udbydes i korte og længerevarende forløb. Undervisningen er tilrettelagt efter dine individuelle behov, og der vil være fokus på, at du opnår viden om hjernerystelse og de følger, du oplever, og hvordan du kan tilpasse din hverdag efter de ændrede behov. Igennem undervisningen arbejder vi også med håndtering af din ændrede livssituation.

Den individuelle undervisning varetages som udgangspunkt af neuropsykologer eller hjerneskadekonsulenter. Er der behov for hjælp til f.eks. synsvanskeligheder (læs mere) eller hørevanskeligheder (læs mere), vil disse typisk foregå som særskilte forløb.

I holdundervisningen arbejder vi ligeledes med tilegnelse af viden om følger efter hjernerystelse og hensigtsmæssige kompenserende strategier. På holdet lægger vi særlig vægt på at arbejde med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra undervisere og andre deltagere. Igennem gruppen arbejder vi med at styrke motivation, selvværd og gåpåmod. Undervisningen foregår i et trygt miljø, hvor det er muligt at udveksle idéer med andre i samme situation. Holdundervisningen varetages af neuropsykologer og hjerneskadekonsulenter, og der vil på enkelte holdgange være oplæg fra andre relevante faggrupper.

Fælles for undervisningen er, at vi lægger vægt på, at: 

  • Du får viden om hjernerystelse (psykoedukation).
  • Du lærer at udnytte dine ressourcer mere optimalt.
  • Du lærer, hvordan du kan ændre din tilgang til de ændrede vilkår.
  • Du udvikler strategier, så du bedre kan kompensere for dine kognitive vanskeligheder og udtrætning – det kan være hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen eller afspændingsteknikker som meditation og mindfulness m.m.
  • Du får hjælp til at indarbejde de nye strategier i dagligdagen.

*Hvis du ikke får bevilliget et forløb, kan du selv henvende dig og betale for udredning og undervisning.

Vejledninger  

Du finder her to vejledninger til henholdsvis unge og voksne med hjernerystelse, som er uarbejdet af Dansk Center for Hjernerystelse. 

I dem kan du blandt andet læse om symptomer du skal være opmærksom på og gode råd til, hvordan du kommer tilbage til dine hverdagsaktiviteter. 

Illustration af en person med hjernerystelse og ondt i hovedet

Praktiske informationer

Formålet er at hjælpe dig til at opnå en bedre livskvalitet, og at de udfordringer, du oplever i dagligdagen, mindskes eller afhjælpes.

Vi arbejder for, at du bliver bedre i stand til at mestre livet på ændrede vilkår, og at din hverdag hænger bedre sammen. Vi kan også hjælpe med, at du, som er i den erhvervsaktive alder, får afklaret dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse.

Du kan frit henvende dig for at få en udredning, hvis du bor i en kommune i Nordsjælland, med undtagelse af Egedal kommune*. 

Du henvender dig til os ved at udfylde et ansøgningsskema og en samtykkeerklæring. Herefter vil du blive indkaldt til en udredende samtale, hvor vi vurderer, om du har behov for et forløb hos os. Det er dog din kommune, der skal tage stilling til, hvorvidt du får bevilliget et forløb. Din kommune vurderer det ud fra den rapport, vi sender efter udredningen.

*Bor du i Egedal Kommune, skal du henvende dig direkte til din kommune for at få en aftale om en udredning.

I undervisningen vil vi foreslå og afprøve relevante hjælpemidler alt efter dine behov. For nogle kan det være relevant med specialhjælpemidler, som f.eks. specialoptik eller tekniske strukturhjælpemidler. Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler, kan der ansøges herom, eller der kan ansøges om en afdækning ift. at få undersøgt behovet for specialhjælpemidler. Du kan læse mere om hjælpemidler via dette link.

I særlige tilfælde kan nogle af vores ydelser foregå i dit hjem, men hvis undervisningen foregår på Kommunikationscenteret, vil der også i nogle tilfælde tilbydes arrangeret kørsel. Du kan læse mere om kørsel via dette link.

Logo